Top menu

Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług psychologicznych w zakresie seksuologii osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach i Strzelcach Krajeńskich.

26.02.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu pn. Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług psychologicznych w zakresie seksuologii osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach i Strzelcach Krajeńskich .  

Wsparcie dla instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego w walce z pandemią COVID - 19

23.02.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył dystrybucję środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

16.02.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2021-2030

11.02.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030

Elektroniczna wersja projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 została zamieszczone poniżej. Dokument ten został również zamieszczony w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce Organizacje pozarządowe - Konsultacje społeczne https://bip.lubuskie.pl/178/Konsultacje_spoleczne/  oraz na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/28/Aktualnosci/

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od 25 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 3 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenia on-line

02.02.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze kontynuuje realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Bezpłatne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Zaproszenie do oszacowania - usługi seksuologa

01.02.2021

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” na  Świadczenie usług psychologicznych w zakresie seksuologii osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach i Strzelcach Krajeńskich

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W CZTERECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2021 R.

25.01.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”,  współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące moderowania i udziału w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2021r.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia