Top menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ HOTELARSKĄ I RESTAURACYJNĄ POLEGAJĄCĄ NA ZAPEWNIENIU MIEJSC WYTCHNIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

22.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaprasza do składania ofert na  usługę hotelarską i restauracyjną polegającą na zapewnieniu miejsc wytchnieniowych dla pracowników domów pomocy społecznej (DPS) z terenu województwa lubuskiego. Miejsca wytchnieniowe mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19 wśród najbliższego otoczenia pracowników DPS, a tym samym będą służyć ochronie zdrowia publicznego.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie  BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze   TUTAJ

UWAGA! TRWA NABÓR GMIN DO TESTOWANIA USŁUGI „MOBILNY URZĘDNIK”

22.06.2020

w związku z rozpoczęciem rekrutacji do realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej, w partnerstwie z ROPS w Poznaniu projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

AKTUALIZACJA REGULAMINU W PROJEKCIE PN. „EGIDA”

18.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż dnia 16.06.2020 r. aktualizacji uległ Regulamin określający procedury dotyczące realizacji projektu grantowego  na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 , obowiązujący w ramach projektu Egida, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Aktualizacja obejmuje zastąpienie terminu „instytucje opieki paliatywnej”, występującego w Regulaminie oraz jego załącznikach, następującym sformułowaniem: „hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne”.

Zaktualizowane załączniki do pobrania w zakładce ogłoszenie o naborze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

18.06.2020

Stanowisko: Koordynator projektu,

Charakter stanowiska: Stanowisko w projekcie pt. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7.Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne RPO Lubuskie 2020 (czas trwania projektu do 30.06.2022r).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

17.06.2020

16.06.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem  i Zespołem Aspergera zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przekazano kwotę 500.000,00 zł.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

16.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową pn.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

15.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej  i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie  BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze   TUTAJ

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”

10.06.2020

Poszukujemy rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2020 r.!

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia