Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

27.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 – ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 2305)  podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

23.03.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 3/4  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Polska Akcja Humanitarna

21.03.2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk . Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017.

Konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskiem

16.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” .

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

14.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” oraz „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, wybrana została Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra . Fundacja zaproponowała najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora

14.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 161/2131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszenie do składania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej

10.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej dla uczestników projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

08.03.2017

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  została wybrana Pani Justyna Antkowiak.

Maj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia