Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

08.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Kampania "Bezpieczny i aktywny senior"

06.03.2017

W ramach realizacji polityki senioralnej trwa zapoczątkowana w grudniu 2016r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.

Porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne na terenie woj. lubuskiego

06.03.2017

Uprzejmie informujemy, że podpisane zostało porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. W szczególności porozumienie dotyczy działania terytorialnego ośrodków adopcyjnych i zasad współpracy na terenie województwa, na okres pięciu lat, tj. do 31 grudnia 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w nowej edycji "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy"

06.03.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do wzięcia udziału w nowej edycji  

"Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy".

Nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

06.03.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze .
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu ,
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

02.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania  2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.:

a) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”,

b) „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do projektu umowy.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Drzewo Pokoleń”

03.03.2017

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie „Drzewo Pokoleń”.

Celem konkursu jest promocja projektów i inicjatyw poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz integracji międzypokoleniowej, realizowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz przedstawicieli biznesu.

Zaproszenie do oszacowania kosztów wykonania usługi przygotowania materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka

24.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:
- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego; 

Maj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia