Top menu

New article

24.05.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych kończy realizację projektu PO WER pn. "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach ww. projektu powstał nowy, ulepszony formularz oceny zasobów pomocy społecznej zawierający mechanizmy, które umożliwiają agregowanie, analizowanie i monitorowanie na każdym poziomie zarządzania polityką społeczną danych zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS.

Obecnie prowadzone są szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystania ww. narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla 1-2 osób z każdej instytucji odbywają się w Warszawie.

W związku z tym, iż realizacja projektu kończy się w czerwcu br. na ww. szkolenia pozostały ostatnie wolne miejsca.

Informacje na temat szkolenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

23.05.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”:

 • Diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia;
 • Diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
 • Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
 • Metody interwencji;
 • Udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
 • Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

„PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE”

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza w dniu 16 czerwca 2019 roku w godz. 11.00 – 16.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na:

X Lubuski Piknik Zdrowia i IX Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych

Ruszył nabór na Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji

20.05.2019

Pierwsza kadencja, powołanego w 2017 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Lubuskiego Sejmiku Seniorów dobiegła końca.

W drugiej kadencji Lubuskiego Sejmiku Seniorów przy stole obrad ponownie zasiądzie 30 Radnych Seniorów, wybranych przez Lubuską Społeczną Radę Seniorów, spośród kandydatur wytypowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób starszych w województwie lubuskim.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres sejmik@lubuskie.pl lub faxem na nr 68 45 65 461. Nabór trwa do 31 maja 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

08.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

 • Zasady, formy, metody i narzędzia do prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie;
 • Wprowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień;
 • Prawa rodziny gwarantowane przez Konstytucję RP oraz inne ustawy.

Global Income s.c. - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

13.05.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma Global Income s.c., która oferuje posiadaczom Karty 5% ulgi na cały asortyment dostępny w następujących sklepach internetowych prowadzonych przez Partnera:

Dmuchane.pl -  https://www.dmuchane.pl/

Sofotel -  https://sofotel.pl/

Berdsen -  https://www.berdsen.pl/

Trampolinyogrodowe.pl -  https://www.trampolinyogrodowe.pl/

JanShop -  https://janshop.pl/

Neo-Sport - https://neo-sport.pl/

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

13.05.2019

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

o g ł a s z a

nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze
 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

 

1. Stanowisko: podinspektor

2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej,

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia