Top menu

2015

Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi Projektu 7.1.3

27.03.2015

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 

  • Stanowisko: Podinspektora w Wydziale Obsługi Projektu 7.1.3
  • Charakter stanowiska: ds. organizacji szkoleń i rekrutacji  w  Wydziale Obsługi Projektu 7.1.3

stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej, 

Program doktorancki z ekonomii - XIV Edycja

26.03.2015

Uprzejmie informujemy, że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prowadzi Program doktorancki, którego celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu ekonomii, nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych i przygotowanie uczestników Programu do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Program obejmuje wykłady m.in. z ekonomii, socjologii, ekonomii pracy i polityki społecznej, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, metodyki pracy naukowej, metod ilościowych w badaniach naukowych oraz seminaria doktoranckie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie IPiSS: http://www.ipiss.com.pl/

Ruszyły konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020

26.03.2015

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 marca 2015 roku, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie 14 dni od zamieszczenia dokumentu na stronie Urzędu, tj. od 25 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.

Dofinansowania udzielone ze środków PFRON

24.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Szczegółowy podział kwoty 1.671.298 zł przedstawia załączone poniżej zestawienie.
Dofinansowania udzielone ze środków PFRON

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

23.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 j.t.)  jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zaproszenie na konferencję

23.03.2015

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w Warszawie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubiach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszają na konferencję pn. „  Dialog - Współpraca  =   Zmiana”,  która odbędzie się 17 kwietnia 2015r., o godz. 10.00 w Zielonej Górze, w Hotelu Ruben, Al. Konstytucji 3 Maja 1A.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

19.03.2015

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej 17 marca 2015 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2015.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie.

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora

17.03.2015

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 marca 2015 r. dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Bezpłatna pomoc specjalistyczna ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

13.03.2015

Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji prelegenta na konferencji w Zielonej Górze

11.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy”, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: pełnienie funkcji prelegenta podczas konferencji, która odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Zielonej Górze.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia