Top menu

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Propozycje do programu należy zgłaszać do dnia 19 lipca 2015 roku, za pomocą zamieszczonego poniżej formularza na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 765-057
Zielona Góra
lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ds@lubuskie.pl 
Po zebraniu wszystkich zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym, według zasad określonych w uchwale nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia