Top menu

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w drugim szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

01.09.2020

1 lipca 2020 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 września 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Szkolenia dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

20.08.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenia dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

20.08.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Pierwsze szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

31.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” dla 19 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 26-28 sierpnia 2020 r. w Hotelu Texicana w Kalsku.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

28.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie: noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.08.2020

ROPS.III.P.510.50.2020   

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze, , uprzejmie prosi o dokonanie wyceny materiałów biurowych oraz środków do dezynfekcji zgodnie z zał. nr 1, w terminie do 24.08.2020 r. do godz. 9.00. W cenę materiałów proszę wliczyć koszt dostarczenia ich do siedziby ROPS w Zielonej Górze.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.:„Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

18.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej dla grupy 33  osób podczas dwóch dwudniowych spotkań. W związku ze zmianą kryteriów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ponownie zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia