Top menu

AKTUALNOŚCI

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:

13.08.2020

„Przygotowanie i przeprowadzenie czterech usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, finansowanego ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpieczne WTZ - nabór wniosków

12.08.2020

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

11.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi pn. Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , projekt „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”

I. Wstępną kalkulację kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku – załącznik nr 2 .

II.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 17.08.2020 r., do godz. 12:00 na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

III. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Os priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

W piątek urząd nieczynny

11.08.2020

W piątek, 14 sierpnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota).

Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)

10.08.2020

Załączamy treść informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach opisującą realizowany projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)” , celem zapewnienia możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

10.08.2020

Załączamy treść pisma Wojewody Lubuskiego o uruchomieniu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

07.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

Informacja o XXII Lubuskim Tygodniu Seniora

05.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z trwającą pandemią, uroczysta inauguracja XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora  nie odbędzie się. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników uroczystości  zdecydowano o odstąpieniu od dotychczasowej tradycji inauguracji   obchodów. Natomiast decyzję o organizacji obchodów lokalnych LTS leży w gestii samorządów terytorialnych. W br. nie będą  również zbierane  zgłoszenia od organizatorów lokalnych uroczystości.

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych

04.08.2020

04.08.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 527.565,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

31.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym – Załącznik nr 2 .

III.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 04.08.2020 r.  do godz. 14:00 na adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia