Top menu

Nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOGA w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOGA w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

1.  Wymiar czasu pracy:  pełny etat

2.  Rodzaj umowy:  umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne  określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

a) na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie, albo

b)  na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie;

2)  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,

3)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

4. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  udział w procedurze kwalifikacyjnej kandydatów na rodziny adopcyjne, w szczególności poprzez:

 - przeprowadzenie wywiadów adopcyjnych,

 - przeprowadzenie badań pedagogicznych,

 - współprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne,

 2)  kwalifikowanie dzieci do przysposobienia, w szczególności:

 - określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny,

 - sporządzanie diagnozy pedagogicznej dziecka.

 3) prowadzenie procedur adopcyjnych,

 4)  współpraca z sądami,

 5)  współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania,

 6)  wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 7)  pomoc pedagogiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia.

 8)  udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

5. Warunki pracy:

Praca na stanowisku pedagoga wiąże się z częstym odbywaniem podróży służbowych .

6. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. )”,

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

6)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

7)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

8)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

9)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –  w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. ),

10)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

7.  Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 marca 2018r.  w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko pedagoga

a) osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b) lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Julia Grabiec pod nr tel. 68/ 32 31 889.

   

     

     

     

 

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia