Top menu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego

1.  Wymiar czasu pracy:  pełny etat

2.  Rodzaj umowy:  umowa o pracę

3.  Informacje dodatkowe: etat w projekcie „ Azymut – Samodzielność” (czas trwania projektu do 31.03.2022r.).

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,

2) doświadczenie zawodowe w obszarze rozwoju usług społecznych, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpraca z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO

3) praktyczna znajomość zagadnień związanych z mieszkalnictwem wspomaganym,

4) znajomość metod realizacji badań i analiz społecznych,

5) wiedza z zakresu struktury województwa lubuskiego,

6) wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,

7) zaangażowanie w wykonywaną pracę,

8) umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,

9) stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,

10) umiejętność obsługi programów komputerowych,

11) umiejętność organizacji pracy własnej,

12) umiejętność raportowania i wnioskowania,

13) prawo jazdy kategorii B.

c) wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w obszarze rozwoju usług społecznych, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpraca z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO,

2) doświadczenie w realizacji, w tym merytorycznej i finansowej projektów, w tym finansowanych ze środków UE,

3) praktyczna znajomość działań środowiskowych w obszarze rozwoju usług społecznych, w tym w ramach projektów, także  finansowanych z UE.

4. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1) przygotowanie 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Danii dla przedstawicieli zespołu projektowego, opracowanie programu merytorycznego wizyty, nadzór merytoryczny nad jej przebiegiem. Celem wizyty jest wprowadzenie nowych, sprawdzonych rozwiązań na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu,

2) współpraca z gminą, w której będzie testowany model mieszkalnictwa wspomaganego, w tym działania rekrutacyjne dotyczące wyboru gminy, działania organizacyjne związane z remontem/modernizacją mieszkania udostępnionego przez gminę na potrzeby realizacji projektu oraz jego wyposażenia i utrzymania, rekrutacja i współpraca z gminnymi doradcami w zakresie realizacji modelu w gminie, rekrutacja i współpraca z gminnymi trenerami samodzielności, współpraca z mentorami trenerów samodzielności,

3) tworzenie i wdrażania dokumentów dotyczących przygotowania modelu mieszkalnictwa wspomaganego i standardów oraz wdrażania modelu w regionie, w tym dotyczących zawiązywania interdyscyplinarnej współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń na rzecz dostępu do mieszkań wspomaganych oraz rozwoju usług społecznych,

4) współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,

5) przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie spotkań i warsztatów na rzecz wdrażania modelu, w tym współpraca z partnerami projektu w organizacji warsztatów konsultacyjnych w gminach, wizyt studyjnych, szkoleń, turnusów wyjazdowych, spotkań edukacyjno-informacyjnych dla przedstawicieli instytucji i podmiotów publicznych zaangażowanych w realizację projektu (PCPR, OPS, PUP), w tym przygotowanie pakietów szkoleniowych,

6) współpraca z liderem i partnerami projektu oraz  z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

7) współtworzenie wniosku o płatność,

8) przygotowywanie pakietu upowszechniającego wiedzę o modelu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym w zakresie dostępu do mieszkań wspomaganych oraz rozwoju usług społecznych zwiększających potencjał do świadczenia usług społecznych w tym obszarze poprzez artykuły, informacje zamieszczane na internetowych nośnikach informacji wykorzystywanych w projekcie lub poprzez współpracę z mediami  oraz udział i/lub współorganizowanie akcji społecznych, wydarzeń subregionalnych, powiatowych i gminnych.

5.  W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

6. Warunki pracy:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Zielonej Górze, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – teren województwa lubuskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. )”,

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia 
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –  w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. ),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych,  ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2018r.  w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko  ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego

a) osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b) lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Barbara Redmer pod nr tel. 68/ 32 31 883.

 

 

 

   

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia