Top menu

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Świadczenia rodzinne

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość spraw dotyczących programu Rodzina 500+ wydłużeniu uległ czas rozpatrywania wniosków, za co bardzo przepraszamy.

W trosce, aby Państwa sprawy były realizowane w możliwie najkrótszym czasie, koniecznym było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obsługi klienta w Wydziale koordynującym świadczenia wychowawcze.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 1000 do 1400   tel. 68/ 323 19 23.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych prowadzona jest w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 800 do 1400

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowała kilkumiesięczna obserwacja, która pokazała, że udzielanie informacji telefonicznych w dotychczasowym wymiarze uniemożliwia sprawne rozpatrywanie spraw, a tym samym rośnie Państwa zniecierpliwienie.

Wprowadzenie drugiego dnia bez bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów leży w naszym wspólnym interesie i jest spowodowane chęcią maksymalnego przyśpieszenia realizacji Państwa spraw.

Z uwagi na powyższe będziemy wdzięczni za Państwa wyrozumiałość.

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Świadczenia rodzinne

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Daje to możliwość swobodnego podróżowania, studiowania, osiedlania się oraz podejmowania pracy na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii nie miałoby jednak w praktyce żadnego znaczenia, gdyby nie towarzyszyły jej dodatkowe gwarancje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Gwarancje te stwarza właśnie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją realizującą zadania z tego zakresu (zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych) jest samorząd województwa.

W województwie lubuskim zadaniami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Informacja telefoniczna prowadzona jest w godz. 1000 - 1400 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek pod numerem telefonu 068 / 323 19 23.

Przyjmowanie interesantów w godz. 800 - 1400 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek.

Dzięki koordynacji obywatele jednego państwa członkowskiego, przebywający w innym państwie członkowskim są traktowani tak samo, jak obywatele państwa przebywania. Również świadczenia rodzinne są przewidziane w ustawodawstwie wszystkich państw członkowskich UE i są należne na mocy ustawodawstwa tego państwa, którego objęty jest pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek z tytułu wykonywania pracy.

Świadczenia te przysługują nawet, jeżeli członkowie rodziny pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek mieszkają w innym państwie członkowskim.
 Natomiast w sytuacji, gdy pracownik został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą, to będzie otrzymywał świadczenia rodzinne z Polski, ponieważ siedziba firmy mieści się w Polsce. Świadczenia będą wypłacane przez właściwą miejscowo gminę.

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują:

  • w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich);
  • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria, o swobodnym przepływie osób.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie. Obowiązują zatem w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach nimi objętych, a państwa te nie mogą stosować tych przepisów wybiórczo.

Celem uzyskania świadczenia rodzinnego w krajach UE i EOG należy udać się w kraju wykonywania pracy do właściwej instytucji zagranicznej zajmującej się świadczeniami rodzinnymi i złożyć tam wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego.

W oparciu o ten wniosek instytucja zagraniczna przesyła bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze formularze z prośbą o potwierdzenie sytuacji członków rodziny mieszkających w Polsce. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze celem sprawdzenia uprawnień do świadczeń rodzinnych w Polsce, występuje do osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w Polsce o przesłanie niezbędnych dokumentów (zaświadczenie z OPS lub UM o pobieraniu bądź nie świadczeń rodzinnych, dokumentu potwierdzającego sytuację zawodową współmałżonka w Polsce lub podleganie ubezpieczeniu z KRUS albo oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zawodowej w kraju, zaświadczenie o zameldowaniu, uwierzytelnione kopie lub odpisy aktu urodzenia dziecka i aktu małżeństwa).

Dodatkowe informacje niezbędne dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w HOLANDII.

Jeżeli jesteście Państwo zatrudnieni na terenie Holandii i tam ubiegacie się o przyznanie zasiłku rodzinnego, to należy pamiętać, że Sociale Verzekeringsbank wymaga dodatkowych informacji, które ułatwią i zarazem przyśpieszą weryfikację Państwa wniosku, a w konsekwencji także i wypłatę zasiłku.

1. Podając adres w Polsce, proszę zawsze określić województwo
 2. Proszę zawsze podać numer PESEL:
  - własny  przy pytaniu 1, przy obywatelstwie
  - partnera  przy pytaniu 4, przy obywatelstwie
  - dzieci  przy pytaniu 6, przy państwie
 3. Proszę dołączyć kopię obydwu stron polskiego dowodu osobistego.

Poniżej zamieszczamy link do druku oświadczenia, które należy wypełnić, podpisać i wysłać razem z wnioskiem o świadczenia rodzinne w Holandii.

Oświadczenie i wymagania w Holandii

Listopad
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia