Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

12.01.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

Obszar: działania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), obejmujące w szczególności: prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

I. Informacje ogólne:

 1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na kandydatów
  do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo
  w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
 2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadanie komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” ogłoszonego na podstawie uchwały nr 231/3154/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl lub pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra do dnia 19.01.2022 r. do godz. 15.30. 

ROPS w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji

12.01.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji!

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, z niepełnosprawnościami, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie. 

Więc informacji tutaj: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-maraton-kreowania-innowacji-spolecznych

URZĄD NIECZYNNY 07.01.2022

30.12.2021

Szanowni Państwo, 7 STYCZNIA 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.   Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

21.12.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 2 i 3 oraz art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w dniu 21 grudnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”.

UWAGA wydłużenie terminu oszacowania wartości zamówienia

16.12.2021

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”  Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym

URZĄD NIECZYNNY 24 grudnia 2021 r.

16.12.2021

Szanowni Państwo, 24 grudnia 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.   Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Paczki świąteczne powędrowały do dzieci...

13.12.2021

W roku 2021 ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowaliśmy z uroczystości organizowanych z okazji Mikołajek, które towarzyszyły nam cyklicznie w okolicach grudnia. W tym wyjątkowym czasie nie wycofaliśmy się jednak z obdarowywania! Potrzebujące dzieci otrzymały paczki świąteczne. Do 3 grudnia br. swoje zgłoszenia nadesłało 11 placówek wsparcia dziennego, które zechciały włączyć się do naszej świątecznej akcji. Przedstawiciele tych instytucji już od 6 grudnia z siedziby ROPS-u odbierali słodkie podarunki, by przekazać je podopiecznym. Tym sposobem aż 194 dzieci zostało obdarowanych. Dziękujemy Wszystkim, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na otrzymanie paczek. W tym roku zainteresowanie Państwa było ogromne.

Niech zbliżające się Święta będą czasem skłaniającym do refleksji o dzieleniu się dobrem.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia