Top menu

Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016

1.  Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska:

- wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016. Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

   - od dnia 15.01.2016r. do dnia 15.12.2016r.

3.  Forma zatrudnienia:

   umowa cywilno – prawna.

4.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo karne skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną informacji niejawnych lub ochroną danych osobowych,

7) poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW dopuszczające do informacji

o klauzuli poufne,

8) posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata” „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.),

2) kopię dyplomu lub świadectwa dokumentujące wykształcenie,

3) kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe tj. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

4) kopię innych zaświadczeń dokumentujących  posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, szkolenia, studia podyplomowe itp.,

5) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

6.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie  kierował się kryterium:

   - cena – 100%.

Przy spełnieniu wymogu, dotyczącego wymaganych dokumentów o których mowa w pkt 5.

7.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi brutto określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

8.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

9.  Opis  sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „oferta na stanowisko: pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016”,

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

10.  Miejsce i termin złożenia oferty :

1) ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku do godz. 10.00   w  siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.),

2)  oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

11.  Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 roku , o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego

tj. adres  jw.

12.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

Arkadiusz Matysiak, tel.068 3231883, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

(imię i nazwisko, email, nr tel.).

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia