Top menu

Oferta na zakup sprzętu elektronicznego dla ROPS w roku 2015.

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na zakup  i dostarczenie sprzętu elektronicznego dla ROPS  w roku 2015.  Oferowany sprzęt elektroniczny musi być dostarczony na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

 Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena.

Termin realizacji  zamówienia do 25 września 2015r godz.15.00.

Oferta  musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz  sprzętu elektronicznego będący załącznikiem  nr 2 w siedzibie  Zamawiającego  lub przesłane  drogą pocztową na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze

Al.  Niepodległości  nr  36,  65-042  Zielona Góra  z  dopiskiem na  kopercie „Oferta na zakup  

sprzętu elektronicznego dla  ROPS  w roku 2015 .”

Termin nadsyłania /złożenia ofert – do dnia 17 września 2015r. do godziny 14.00.

Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 68 323 18 83.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 -  Wykaz sprzętu elektronicznego.

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia