Top menu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w roku 2016

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w roku 2016.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016. 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa usługa telekomunikacyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. 

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena –  100%, 

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2,

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego

7.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oferta na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016.

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. 

8.  Miejsce i termin złożenia oferty : 

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia  30.12.2015r ., do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.)

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.  Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 grudnia  2015r. o godz. 13.30 w siedzibie  zamawiającego tj.  adres jw.

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

Arkadiusz Matysiak, tel. 068 323 18 83, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

11.  Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na okres od dnia 01.01.2016r. – do dnia 31.12.2016r.

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia