Top menu

Zakup i dostrczenie oprogramowania dla ROPS

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na zakup  i dostarczenie oprogramowania dla ROPS  w roku 2015. 

Oferowane oprogramowanie musi być dostarczone na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

 Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena.

Termin realizacji  zamówienia do 29  grudnia 2015r, do godz.13.00 .

Oferta  musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz  oprogramowania będący załącznikiem  nr 2 w siedzibie  Zamawiającego  lub przesłane  drogą pocztową na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze Al. Niepodległości  36, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem na  kopercie „Oferta na zakup i dostawę oprogramowania dla  ROPS  w roku 2015 .”

Termin nadsyłania /złożenia ofert – do dnia 23 grudnia 2015r. do godziny 14.00.

Oferty nadesłane/złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 68 323 18 83.

Załącznik nr 1 – Formularz ofert.

Załącznik nr 2 -  Wykaz oprogramowania.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia