Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. informatyki

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko: stanowisko ds. informatyki

2. Wymiar czasu pracy:   1/2 etatu

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne  określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie),

4)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

1)  wykształcenie co najmniej średnie o kierunku lub specjalności informatycznej lub pokrewne,

2)  znajomość systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/10,

3)  znajomość pakietu oprogramowania Office 2007/2010/2013/2016,

4)  znajomość środowiska wirtualizacji Hyper-V,

5)  znajomość i umiejętność konfiguracji i administracji sprzętem sieciowym f-my Cisco,

6)  znajomość i umiejętność instalacji, konfiguracji i administracji systemem MS Windows Server 2008/2012/2016, 

7)  znajomość środowiska baz danych MS SQL / Firebird,

8)  znajomość i umiejętność administrowania środowiskiem domenowym Active Directory,

9)  znajomość oprogramowania Płatnik / e-PUAP /  SJO Bestia /,

10)  znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,

11)  znajomość przepisów prawa:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U.2016.1764 j.t. z dnia 2016.10.26),   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 486 ),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

12)  dyspozycyjność.

 c) wymagania dodatkowe

1)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność,

2)  umiejętność organizowania pracy własnej,

3)  prawo jazdy kat. B,

4)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  administrowanie systemami komputerowymi, utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad ich prawidłowym działaniem,

2)  kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

3)  pełnienie funkcji Administratora  Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ,

4)  informatyczna obsługa techniczna w ROPS, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego

w tym usuwanie drobnych awarii sprzętu

5)  koordynacja i nadzór nad właściwym rozmieszczeniem sprzętu komputerowego zapewniającym jego optymalne wykorzystanie,

6)  koordynacja i nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu oraz przeprowadzaniem okresowych przeglądów i konserwacji,

7)  koordynacja i nadzór nad właściwym oraz zgodnym z prawem wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach,

8)  planowanie i koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej,

9)  zarzadzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,

10)  administrowanie systemami teleinformatycznymi,

11)  administrowanie siecią komputerową jednostki LAN/WAN,

12)  tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,

13)  wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

14)  wdrażanie nowego oprogramowania,

15)  konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,

16)  administrowanie systemem poczty elektronicznej ROPS,

17)  prowadzenie innych spraw związanych z obsługą informatyczną ROPS,

18)  pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,

19)  współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej jednostki oraz Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

20)  prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

21)  świadczenie pracownikom ROPS pomocy merytorycznej w zakresie obsługi wykorzystywanych aplikacji i sprzętów informatycznych,

22)  opisywanie pod względem merytorycznym rachunków z tytułu realizacji przedsięwzięć informatycznych,

23)  realizacja zadań związanych z polityką bezpieczeństwa informacji,

24)  przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z zakupem sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w ROPS.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Warunki pracy:

  1. Możliwość wyjazdów służbowych na terenie województwa lubuskiego.

6. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

  1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)”,
  2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych,
  4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
  5. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
  6. kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902),
  7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

  8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09 stycznia 2017r. godz. 1500   w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko  informatyka ”.

- osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 w godzinach pracy tj.: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

- lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data stempla):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie, po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie p. Barbara Redmer pod nr tel. 068 323 18 83.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia