Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

  1. Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  – 2 osoby
  2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

  1. Stanowisko:  Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  – 2 osoby
  2. Charakter stanowiska:  stanowisko do spraw postępowania administracyjnego
  3. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
  4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

1) znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, humanistyczne, ekonomiczne,

4) staż pracy minimum 1 rok,

5) umiejętność pracy z klientem,

6) obsługa komputera (Word, Excel),

7) dokładność w działaniach,

8) dobra znajomość j. angielskiego.

c) wymagania dodatkowe

1) bardzo dobra lub dobra znajomość j. niemieckiego,

2) znajomość problemów z zakresu polityki społecznej i koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego,

3) samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

4) odpowiedzialność, komunikatywność. umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

5. Zadania na stanowisku

1) prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2) przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych/ rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z zakresu realizowanego zadania,

4) wypełnianie standardowych formularzy z serii E i SED z serii F w związku z koordynacją,

5) współpraca z OPS, PUP, ZUS, KRUS i innymi instytucjami na terenie kraju oraz instytucjami zagranicznymi w związku z prowadzonymi postępowaniami,

6) bieżąca analiza aktów prawnych z zakresu realizowanych zadań,

7) udzielanie informacji nt. procedur związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych/wychowawczych w krajach UE,

8) sporządzanie sprawozdań z zrealizowanych zadań,

9) realizacja zadań związanych z polityką bezpieczeństwa informacji.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6. Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 )”,

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) oświadczenie kandydata o następującej treści: "oświadczam, że byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe"

7) kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

8. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2017r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko – Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

-  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

-  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru  informacji udziela  telefonicznie p. Barbara Maszkiewicz  pod nr tel. 68 323 19 20

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia