Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

1.  Stanowisko: Inspektor

2.   Charakter stanowiska: stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

3.  Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe i 5 letnia praktyka w księgowości budżetowej.

 2. Znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 5.  Szczegółowe zadania na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z przyjętym planem kont i obowiązującymi przepisami za pomocą programu finansowo-księgowego.
 2. Realizacja operacji budżetowych - księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta.
 3. Kontrola dokumentów przedstawionych do realizacji pod względem zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 4. Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym przyjętych do realizacji dokumentów oraz ich opracowywanie i kompletowanie.
 5. Sporządzanie przelewów na podstawie dowodów księgowych przygotowanych do realizacji.
 6. Sporządzanie wyciągów bankowych oraz przekazywanie ich do księgowania.
 7. Sporządzanie i wysyłanie paczek przelewów, analiza rachunków bankowych.
 8. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych.
 9. Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem wydatków.
 10. Nadzór  nad terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
 11. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu.
 12. Nadzór nad windykacją należności.
 13. Wystawianie not korygujących i obciążeniowych.
 14. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 15. Przygotowywanie dokumentacji dla organów kontroli.
 16. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia, ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych oraz oznakowanie środków trwałych w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń kopiująco-drukujących, oprogramowania i innego sprzętu technicznego.
 17. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej.
 18. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną i komisją ds. oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych.
 19. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowań środków trwałych.
 20. Realizacja czynności związanych z umarzaniem i aktualizacją wartości środków trwałych.
 21. Realizacja zadań związanych z polityką bezpieczeństwa informacji.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 6.  Warunki pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae –zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego )

7)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834.)

8)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

9)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko  ds. rozliczeń finansowo-księgowych    

- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie p . Anna Michalska pod nr tel.68 323 18 83.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia