Top menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 17 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczona została kwota 50.000 zł .

Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2023 roku :

1)  w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl ,

2)  w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl .

Poniżej zamieszczamy treść załącznika do uchwały nr 312/4302/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2023 roku w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Załączniki:

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert;

- wzór oferty realizacji zadania publicznego zał. nr 1;

- wzór karty oceny zadania zał. nr 2;

- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zał. nr 3.

Maj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia