Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 6051447

Organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.poz 450)  nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ramy współpracy wyznaczają także: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2017. 2096 t.j), ustawy szczegółowe ustalające zadania województwa w poszczególnych sferach działalności publicznej oraz odrębne uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, określające zasady i tryb przyznawania dotacji.

Celem działań w tym zakresie jest budowanie partnerstwa pomiędzy Województwem Lubuskim i organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań publicznych. Współpraca Samorządu Województwa odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Obok zlecania realizacji zadań publicznych, formy współpracy polegają przede wszystkim na konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także informowaniu się nawzajem o planowanych kierunkach działalności.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia