Top menu

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie  to zadanie województwa wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j.).

 "Uchwalony  przez  Sejmik  Województwa Lubuskiego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów. Prace nad Programem powierzone zostały zespołowi redakcyjnemu, powołanemu uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 10 czerwca 2008 r. Do współpracy zaproszono przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubuskim, tj.: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim. Cele operacyjne oraz zadania Programu mają natomiast charakter profilaktyczny (np. promowanie, propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy), edukacyjny (np. upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy), pomocowy (np. specjalistyczne poradnictwo, działania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne, informowanie o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy) oraz wspierający (np. wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie instytucji i organizacji, rozwój instytucjonalny, współpraca i wymiana doświadczeń).

Program określa działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań.

W części opisowej Programu przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, przepisy prawne międzynarodowe i krajowe oraz programy odnoszące się do problemu".

(ze wstępu do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia