Top menu

Uzależnienia

 W dniu 18 lipca 2011 Dorota Rybczyńska–Abdel Kawy została uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego powołana na stanowisko Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Pani Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy jest profesorem Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu, certyfikowanym specjalistą uzależnień oraz założycielką i szefową Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze - NZOZ „LOPIT”.

Problematykę uzależnień ujmują dwa podstawowe w tym zakresie obowiązujące w Polsce akty prawne:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.)  

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2017.783 z późn. zm.).

Polityka społeczna samorządu województwa lubuskiego uznaje przeciwdziałanie uzależnieniom za jeden z priorytetów. Troska o los osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych i współuzależnionych odnajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie w Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (Karta strategiczna II-2).

Warunki życia mieszkańców województwa lubuskiego wpływają – co jest zupełnie zrozumiałe - na ich kondycję psychospołeczną. Szczególnie groźnym zjawiskiem rzutującym na jej stan jest nasilanie się problemów uzależnień.
Rozmiar zjawiska wiąże się niewątpliwie z metodami radzenia sobie ze stanem ciągłego stresu. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku młodzieży, która coraz bardziej masowo i w sposób niekontrolowany sięga po alkohol i środki psychoaktywne.

Statystyka ujawnia tę tendencję. Proces uzależnienia się od narkotyków jest krótszy, stąd pacjenci trafiający na leczenie są coraz młodsi. Uzależnienie alkoholowe rozwija się dłużej, dlatego większość leczonych jest w wieku pomiędzy 30 a 40 r. życia.

Niepokojącym jest występowanie uzależnień krzyżowych (alkohol i narkotyki) wśród dzieci i młodzieży.

Należy zauważyć, że mimo kłopotów z opisem statystycznym uzależnień, wieloletnie doświadczenia w zakresie profilaktyki i leczenia pozwalają podejmować skuteczne działania zapobiegawcze. W świetle opinii specjalistów, szczególne znaczenie w tym zakresie mają działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży.

Ryzyko narkomanii i alkoholizmu jest powszechne, niezależne od środowiska, typu gospodarstwa domowego, rodziny, stopnia jej zamożności. Sytuacja materialna ma jedynie wpływ na dobór i jakość środków powodujących uzależnienie.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia