Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

1.   Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska:

Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1.

2.   Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.

3.   Forma zatrudnienia:

umowa cywilno – prawna.

4.   Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe
 w zakresie bhp,

2)   co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp i ppoż.,

3)   bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

4)   umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, zdolności analityczne i organizacyjne, inicjatywa.

5.   Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)   CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
 z 2014 r. poz.1182 j.t.),

2)   kopię dyplomu lub świadectwa dokumentujące wykształcenie,

3)   kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe tj. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

4)   kopię innych zaświadczeń dokumentujących  posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

5)   formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2.

Oświadczenia oraz CV, składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem.

 

6.   Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie  kierował się kryterium:

cena – 100%.

Do oceny dopuszczone zostaną oferty, które spełnią wymóg, dotyczący wymaganych dokumentów
 o których mowa w pkt 5.

7.   Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)   wartość usługi brutto określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)   cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

8.   Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli będą określone w zaproszeniu)*.

 

9.   Opis  sposobu przygotowania oferty:

1)   należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)   na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem

„Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.” oraz nadawcę wraz z adresem.

3)   cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

10.   Miejsce i termin złożenia oferty :

1)   ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia  2016 roku do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.), pok. nr 10 sekretariat.

2)   oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

   

11.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

    Arkadiusz Matysiak, tel.068 3231883, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

     (imię i nazwisko, nazwa komórki organizacyjnej, nr tel.)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- wzór oferty.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia