Top menu

Lubuska Karta Dużej Rodziny

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego, żyjących w rodzinach posiadających co najmniej troje dzieci, do korzystania z Lubuskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej. Lista instytucji deklarujących udział w Programie będzie się powiększać.

Lubuska Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji w ramach oferty jednostek organizacyjnych samorządu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych instytucji kultury, placówek sportu i rekreacji.

Celem wprowadzenia Lubuskiej Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto Karta służyć ma promocji rodziny, w tym rodziny wielodzietnej oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzystaniem dóbr i obiektów kultury, edukacji i sportu na terenie województwa lubuskiego.

Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w Programie Lubuska Karta Dużej Rodziny uprawniona jest rodzina lub opiekunowie dzieci mieszkających pod wspólnym adresem na terenie województwa lubuskiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Aktualnie na liście podmiotów, oferujących użytkownikom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny  zniżki na swoje usługi znajdują się  instytucje będące jednostkami samorządu województwa oraz prywatne firmy.

Pliki do pobrania z zakładek menu po lewej stronie:

- Program Lubuskiej Karty Dużej Rodziny
- Regulamin wydawania i użytkowania Lubuskiej Karty Dużej Rodziny
- Wniosek o wydanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny
- Wzór Lubuskiej Karty Dużej Rodziny
- Lista instytucji udzielających ulgi

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia