Top menu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług cateringowych dla Wydziału Polityki Społecznej

18.09.2014

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na wykonanie usług cateringowych dla  Wydziału Polityki Społecznej  w roku 2014.  Oferowana usługa winna być zrealizowana na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36.

Pomoc finansowa samorządu województwa lubuskiego na dożywianie dzieci w gminach

17.09.2014

W dniu  16 września 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego  przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację ich zadania w zakresie dożywiania dzieci. Zadanie jest zgodne z kierunkiem I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”. 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla ofiar przestępstw

17.09.2014

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, uprzejmie informujemy, że osoby te, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zaproszenie do złożenia oferty

17.09.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert na usługę „Wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem” na konferencję pod nazwą „Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie lubuskim”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

15.09.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych o kierunku „Rewitalizacja społeczna” dla 20 osób w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Kliknij ""więcej", żeby pobrać pełną treść zawiadomienia.

III edycja konkursu dla samorządów o nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” w 2014 r.

15.09.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do III edycji konkursu dla samorządów o nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” w 2014 r.
Konkurs jest doskonałą okazją do zaprezentowania lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów, a także działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz rozwiązań dla rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Pierwszy zakład aktywności zawodowej w województwie lubuskim!

12.09.2014

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r. po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, przeznaczył kwotę 680.000,00 zł na utworzenie w roku bieżącym w Województwie Lubuskim zakładu aktywności zawodowej.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. – szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka

10.09.2014

Dnia 15 września br. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. Spotkania grupy szkoleniowej potrwają do 8 grudnia 2014 r.

..
Wrzesień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

Multimedia