Top menu

Konkurs ASOS - edycja 2015

23.01.2015

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kolejnej edycji konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2015 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji.

Porozumienie pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi województwa lubuskiego w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych w 2015 r.

21.01.2015

Uprzejmie informujemy, że dniu 19 stycznia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2015 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2015 roku.

16.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. podjął uchwałę nr 8/83/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

08.01.2015

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Kampania informacyjna o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od hazardu

08.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów, Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu. Kampanię zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

29.12.2014

W dniu 23 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej .
Działania z niego wynikające mają na celu podejmowanie przedsięwzięć instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów mieszkańców województwa lubuskiego - szczególnie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - mających za zadanie zapewniać im odpowiednie wsparcie umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz godne warunki życia.

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych dla ROPS w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2015 r.”

23.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w  2015 r.”

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: „Kompleksowa obsługa informatyczna na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w roku 2015"

23.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Kompleksowa obsługa informatyczna na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2015”

..
Styczeń
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia