Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące wydziały:

- Wydział Polityki Społecznej,
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
- Obserwatorium Integracji Społecznej,
- Wydział Obsługi Projektu 7.1.3,
- Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze,
- Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Adres siedziby ROPS:

Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

Godziny pracy jednostki:

8:00 – 16:00 poniedziałek
7:30 – 15:30 wtorek – piątek

Godziny pracy Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze:

poniedziałek  8:00 – 16:00
wtorek  7:30 – 18:00
środa  7:30  – 15:30
czwartek  7:30  – 18:00
piątek  7:30  – 15:30

Godziny pracy Ośrodka Adopcyjnego w Gorzów Wlkp. tel. (95) 7390314:

poniedziałek  8:00 – 18:00
wtorek  7:30 – 15:30
środa  7:30  – 15:30
czwartek  7:30  – 18:00
piątek  7:30  – 15:30

Telefony kontaktowe poszczególnych wydziałów:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

68 3231924

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

 

68 3231923

Wydział Polityki Społecznej

 

68 3231885

Obserwatorium Integracji Społecznej

 

68 3231884

Wydział Obsługi Projektu 7.1.3 

 

68 3231926

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

 

68 3231889

 Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

 

95 7390314

Zgodnie ze Statutem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do zadań jednostki należy m.in.:

1)  opracowanie, aktualizowanie i koordynowanie realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – po konsultacji z powiatami;

2)  organizowanie szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej oraz szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

3)  rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej;

5)  realizacja kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego;

6)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwym organom;

7)  współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami niepublicznymi celem opracowania spójnych programów w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej w województwie lubuskim;

8)  prowadzenie analiz i prognoz społecznych województwa lubuskiego;

9)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym ekonomii  społecznej;

10)  pełnienie funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii;

11)  wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

12)  tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

13)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

14)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

15)  sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie jej właściwym organom, w tym wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych;

16)  współpraca z ekspertem wojewódzkim do spraw informacji o narkotykach i narkomanii;

17)  wydawanie zezwoleń na leczenie substytucyjne zakładom opieki zdrowotnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

18)  sporządzanie raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

19)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;

20)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jest właściwy do załatwiania spraw z ww. obszaru.

..
Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia