Top menu

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA

14.04.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia sześciu szkoleń stacjonarnych.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 22 kwietnia 2021 r.  
 na adres e-mail i.sinicka@rops.lubuskie.pl

lub sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 19 26 lub 609 020 978.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA

14.04.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia sześciu szkoleń e-learning.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 22 kwietnia 2021 r.  
 na adres e-mail i.sinicka@rops.lubuskie.pl lub sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 19 26 lub 609 020 978.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz oszacowania

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

14.04.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ROKU 2021

14.04.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym dofinansowanych zostanie 18 zadań.

Szczegółowy podział kwoty 2 373 007 zł  przedstawia załączone poniżej zestawienie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

09.04.2021

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

 Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2019r. poz. 1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

09.04.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na dostawę wyposażenia na miejsca noclegowe dla pracowników DPS-ów oraz jednego hospicjum z terenu województwa lubuskiego.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

06.04.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

W PIĄTEK URZĄD CZYNNY KRÓCEJ!

01.04.2021

Szanowni Państwo, 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny do godz. 13:00.  Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zgłoś pomysł i zdobądź grant - Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

31.03.2021

W imieniu PCG Polska oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” informujemy o II naborze na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2.
Poszukiwane są rozwiązania, które:
• Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości
• Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia
• Sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

30.03.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845) zaprasza do składania ofert na  zakup, dostarczenie oraz wniesienie  środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu  w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego. 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia