Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia roku 2017”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa usługa telekomunikacyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia roku 2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.12.2017r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%,

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oferta na zadanie pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 czerwca do 31 grudnia  roku 2017r”.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2017r., do godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro pokój nr 10 (adres jw.)

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 maja  2017r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego tj. adres jw.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Arkadiusz Matysiak, tel. 068 323 18 83, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

11. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na okres od dnia 01.06.2017r. – do dnia 31.12.2017r.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia