Top menu

Zadania ośrodka adopcyjnego

Zadania ośrodka adopcyjnego określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.) do których należą w szczególności:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem adopcyjnym";
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Ponadto ustawodawca nakłada na ośrodek adopcyjny obowiązek:

 • współpracy i udzielania asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
 • współpracy z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka, w sytuacji kiedy toczy się postępowanie w sprawie ustalenia sytuacji prawnej dziecka oraz postępowania adopcyjnego w stosunku do dziecka będącego pod ich opieką ;
 • współpracy z organizatorem pieczy zastępczej oraz koordynatorami rodzinnej pieczy w celu poszukiwania rodzin przysposabiających dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;
 • oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka,
 • udziału w posiedzeniach zespołu powoływanego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Marzec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia