Top menu

Konferencja „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem konferencji pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która odbyła się 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja zrealizowana była w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Spotkanie otworzył Jakub Piosik - dyrektor ROPS w Zielonej Górze.

Jako pierwszy swoją prelekcję pt. „Przemoc seksualna wobec dzieci” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z kolei ze swoim referatem pt. „Rodzina dotknięta przemocą, dziecko jako pokrzywdzone przemocą  i świadek. Założenia, wzorce i standardy  pomocy i wsparcia w Stowarzyszeniu BABA” wystąpiła dr Anita Kucharska – Dziedzic, Prezeska Stowarzyszenia na rzecz Kobiet „Baba”. Kolejny referat wygłosiła kom. Justyna Ławreszuk -  Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Jej wystąpienie dotyczyło procedury "Niebieskie Karty".

Jako ostatnia wystąpiła Edyta Kowalska - specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  - Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka W Zielonej Górze. Jej prelekcja nosiła tytuł „Chronimy dzieci -  prezentacja systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w placówkach oświatowych wg programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

Konferencja była skierowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, kuratorów sądowych, pielęgniarek środowiskowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wzięło w niej udział 150 osób. 

Poniżej galeria fotografii z konferencji.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia