Top menu

Strategia i programy polityki społecznej

Dnia 29 marca 2021 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął „Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021 – 2030”. Strategia poprzedzona została wnikliwą diagnozą problemów społecznych regionu. W oparciu o nią wytypowano główne problemy polityki społecznej oraz  grupy społeczne, które mają być podmiotami polityki społecznej:

- starzenie się populacji – seniorzy,

- problemy psychospołeczne – dzieci i młodzież,

- problemy z wykonywaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej – rodzina,

- niepełnosprawność jako problem w wymiarze indywidualnym i społecznym – osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

- osoby w kryzysie bezdomności.

Priorytetami (celami strategicznymi) polityki społecznej województwa lubuskiego w świetle Strategii są:

1. Poprawa jakości życia seniorów.

2. Doskonalenie systemu wsparcia dzieci i młodzieży.  

3. Aktywna polityka prorodzinna.

4. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

5. Rozwój systemu wsparcia osób zależnych, w tym bezdomnych, opuszczających zakłady karne lub innych będących w kryzysie.

6. Doskonalenie zawodowe kadr pomocy i integracji społecznej.

7. Wzmocnienie ekonomii społecznej jako czynnika aktywizacji mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 dokumentuje zobowiązania  wielu instytucji publicznych wobec osób i środowisk najbardziej narażonych na negatywny wpływ różnorodnych czynników. To właśnie ich potrzeby strategia uznaje za kluczowy aspekt polityki społecznej

Wrzesień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia