Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacownia - Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

14.05.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia pn.: Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

  1. Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1
  2. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  3. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 27 maja 2024 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl
  4. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.
  5. Osoba do kontaktu: Weronika Górnicka tel.: 68 323 18 87

Nowi Partnerzy udzielający zniżek posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

09.05.2024

Uprzejmie informujemy o nowych podmiotach oferujących zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora. Wszystkie firmy znajdują się na terenie gminy Trzciel i są nimi:

- Ogrodnictwo K. W. Perek Trzciel –  oferuje 5% zniżki na zakup roślin ozdobnych,

- Studio Fizjoterapii i Rehabilitacji Monika Górna-Siemiatowska, Trzciel  – oferuje 5% zniżki na rehabilitację i fizjoterapię,

- Szynk u Tasi Terleckiej (dawniej Bar Incognito) w Trzcielu  – oferuje 5% zniżki na obiady i desery,

- PUB Ramona w Trzcielu  – oferuje 10% zniżki na pełen asortyment,

- Zakład Handlowo-Usługowy Katarzyna Płonka w Trzcielu  – oferuje 5% zniżki na usługi fryzjerskie,

- Madame Butik w Trzcielu  – oferuje 10% zniżki na zakup odzieży,

- Agencja Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis – Jasieniec  – oferuje 10% zniżki na pobyty czasowe w Gościńcu Pod Dębem (oferta ważna do 30.11.2024 r.)

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

Zaproszenie do oszacowania - Świadczenie usług superwizji dla kadry projektowej

29.04.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług superwizji dla kadry projektowej

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

18.04.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do oszacowania wartości zamówienia w zakresie usługi edukacyjnej pn. Obowiązkowe szkolenia online dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych, organizowane zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424),  realizowanej w podziale na części (część I, II, III).

Zmiana numerów kontaktowych do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

10.04.2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianom uległy numery telefonów do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

AKTUALNE numery telefonów:

Magdalena Białowąs kierownik Ośrodka 500 794 524

Anna  Zielińska sekretariat 510 316 052

Iwona Hincyngier psycholog 506 592 370

Joanna Zając pedagog 506 592 423

Ewa Jachimowska pedagog 506 592 350

Magdalena Gąsiorowska-Mazurak psycholog 506 592 370

Monika Pietrzak pedagog 506 592 423

Jowita Marzec psycholog 506 592 370

Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - podział środków

09.04.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - PFRON

04.04.2024

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

03.04.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 24 kwietnia 2024 r.

Drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

25.03.2024

25 marca 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia