Top menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. sekretariatu i kancelarii

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii.

1.   Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

  b) wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie średnie,

2)  co najmniej 2 letni staż pracy,

3)  wiedza z zakresu struktury województwa lubuskiego,

4)  wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,

5)  zaangażowanie w wykonywaną pracę,

6)  umiejętność obsługi programów komputerowych, mediów społecznościowych,

7)  umiejętność organizacji pracy własnej,

8)  umiejętność raportowania i wnioskowania,

9)  znajomość tematyki i zakresu zadań przewidzianych do realizacji przez  

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

10) znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

  województwa (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

c) wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

4. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  obsługa kancelarii i sekretariatu,

2)  prowadzenie dzienników korespondencji,

3)  opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora, projektów dokumentów organizacyjnych regulujących zasady i tryb działania ROPS oraz nadzór nad ich realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne ROPS,

4)  prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń na działalność pracowników ROPS,

5)  prowadzenie spraw związanych z zakupami i ewidencją artykułów, urządzeń i materiałów biurowych, art. spożywczych itp.

6)  prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego funkcjonowania i konserwacji urządzeń technicznych w ROPS,

7)  prowadzenie spraw z zakresu wyjazdów służbowych pracowników, w tym spraw z zakresu korzystania pracowników ROPS z samochodów prywatnych do celów służbowych,

8)  prowadzenie obsługi korespondencji wychodzącej z ROPS, dostarczanie poczty do Urzędu Poczty,

9)  prowadzenie strony ROPS w mediach społecznościowych,

10)  realizacja zadań związanych z polityką bezpieczeństwa informacji,

11)  obsługa skrzynki e-mail ROPS, skrzynki podawczej e-puap2 oraz systemu wysyłek e-Doręczenia.

5. W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Warunki pracy:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Zielonej Górze, przy komputerze. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV - Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych);

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa  pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych,  ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

8)   klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2024r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko  ds. sekretariatu i kancelarii

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Jakub Piosik pod nr tel. 68/ 32 31 880.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia