Top menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Gorze.

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2) co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną,

3) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

5) nie figurowanie w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

c) wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B.

2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty  elektronicznej i internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  udział w procedurze kwalifikacyjnej kandydatów na rodziny adopcyjne, w szczególności poprzez: przeprowadzenie badań psychologicznych, współprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne,

2)  kwalifikowanie dzieci do przysposobienia, w szczególności: określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny, przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej 

3) sporządzanie opinii psychologicznych,

4) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

5) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

6) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

7) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach przysposobienie,

8) współpraca z sądami,

9) współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania,

10) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

11) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu,

12) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae –zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

7) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

8) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

9) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

10) kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530 z późn. zm.),

11) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  15 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko psychologa ”:

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30,

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zaświadczenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Julia Grabiec pod nr tel.: 68 32 31 889.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia