Top menu

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

1.  Stanowisko: Podinspektor  

2.  Charakter stanowiska: specjalista ds. badań i analiz w projekcie „ Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”  

Stanowisko finansowane z projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

3.  Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a)  warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) w ymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunek – socjologia,
 • szkolenia/kursy z planowania strategicznego, polityki społecznej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udokumentowane poprzez np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności),
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • stosowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych(spotkań, zebrań, szkoleń),
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • innowacyjność,
 • zaangażowanie,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych.

 

c) wymagania dodatkowe   (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów badawczych,
 • praktyczna znajomość problematyki z obszaru włączenia społecznego (doświadczenie zawodowe i/lub odbyte szkolenia, kursy),
 • znajomość zasad realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL), Strategii Rozwoju Usług Społecznych (polityka publiczna do roku 2030), Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030, Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023,
 • znajomość dokumentów programowych dot. polityki społecznej, ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym,
 • umiejętność analizowania  dokumentów źródłowych i sporządzania opracowań, publikacji merytorycznych,
 • prawo jazdy kat. B.

5.  Szczegółowe zadania na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań:

 • inicjowanie projektów badawczych i analiz o tematyce społecznej,
 • konceptualizacja badań i analiz dot. polityki społecznej, ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • realizacja badań i analiz/organizowanie procesu badawczego,
 • opracowanie i/lub publikacja raportów z badań,
 • gromadzenie danych i ich analiza,
 • zarządzanie gromadzonymi informacjami,
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym,
 • udział w promocji realizowanych badań i analiz,
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym,
 • monitorowanie wskaźników dot. ekonomii społecznej zawartych w FERS, FEWL, Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym,
 • opracowywanie testów/innych narzędzi badawczych do weryfikacji nabytych kompetencji uczestników projektu,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych działań,
 • przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6.  Warunki pracy:

Praca przy komputerze.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.)”,

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopia prawa jazdy,

6)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

8)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.),

9)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2023r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Podnspektora,  charakter stanowiska - specjalista ds. badań i analiz – 1/1 etatu

  - osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

W sprawie naboru, informacji udziela  telefonicznie Pani Agnieszka Krzaczkowska  pod nr tel.68 32 31 927.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia