Top menu

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

1.  Stanowisko: Główny specjalista

2.  Charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze ekonomii społecznej w projekcie „ Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”.

Stanowisko finansowane z projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

3.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a)  warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) w ymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z NGO, bądź praca w NGO,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • stosowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych (spotkań, zebrań, szkoleń, doradztwa),
 • innowacyjność,
 • zaangażowanie,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych.

 

c) wymagania dodatkowe   (pożądane):

 • praktyczna znajomość obszaru ekonomii społecznej, usług społecznych, problematyki osób z niepełnosprawnościami, (doświadczenie zawodowe i/lub odbyte szkolenia),
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych (udokumentowane poprzez np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności),
 • znajomość zasad realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL), Strategii Rozwoju Usług Społecznych (polityka publiczna do roku 2030), Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030, Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023,
 • znajomość dokumentów programowych dot. polityki społecznej, ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym,
 • umiejętność analizowania  dokumentów źródłowych i sporządzania opracowań, publikacji merytorycznych,
 • prawo jazdy kat. B.

5.  Szczegółowe zadania na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań:

 • tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizowanie ich współpracy,
 • organizacja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzenie biura RKRES, przygotowywanie dokumentacji merytorycznej,
 • organizowanie i prowadzenie procesu sieci współpracy OWES-ów, agregowanie informacji nt. działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego kraju, udział w pracach komisji oceny wniosków, oceniającej  wnioski o uzyskanie dotacji,
 •  udział w procesie akredytacji OWES oraz ich coroczny monitoring,
 • tworzenie raportów, sprawozdań, protokołów itp.,
 • działania służące budowaniu marki ES i targi/ przegląd PES,
 • organizacja procesu dot. zwiększenia widoczności PES w woj. lubuskim, przygotowanie koncepcji, promocja efektów,
 • konsultowanie dokumentów strategicznych,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie realizacji zadania zgodnie z regulaminem w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 • realizacja projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projekt pn. „Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”,
 • prowadzenie działań promocyjnych projektu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • praca w terenie (doradztwo, udział w spotkaniach, itp.),
 • przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie realizowanych zadań,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektu w ramach realizowanego zadania,
 • inne czynności wynikające z zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” oraz działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6.  Warunki pracy:

Praca przy komputerze.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.)”,

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopia prawa jazdy,

6)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

8)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.),

9)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko głównego specjalisty,  charakter stanowiska - specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze ekonomii społecznej 1/2 etatu 

  - osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

W sprawie naboru, informacji udziela  telefonicznie Pani Agnieszka Krzaczkowska  pod nr tel.68 32 31 927.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia