Top menu

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

1.  Stanowisko: Główny Specjalista

2.  Charakter stanowiska: specjalista ds. badań i analiz

3.  Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) w ymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunek – socjologia,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia badań społecznych, 
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • stosowanie wiedzy z zakresu m.in. ekonomii społecznej, usług społecznych, aktywnej integracji,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych(spotkań, zebrań, szkoleń),
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • innowacyjność,
 • zaangażowanie,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych.

c) wymagania dodatkowe   (pożądane):

 • praktyczna znajomość obszaru ekonomii społecznej, usług społecznych, aktywnej integracji, problematyki osób z niepełnosprawnościami, wspierania przedsiębiorczości społecznej (doświadczenie zawodowe i/lub odbyte szkolenia),
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów i prowadzeniem badań społecznych (udokumentowane poprzez np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności),
 • znajomość zasad realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL), Strategii Rozwoju Usług Społecznych (polityka publiczna do roku 2030), Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030, Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023,
 • znajomość dokumentów programowych dot. polityki społecznej, ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • znajomość socjologicznych metod i technik badawczych, umiejętność analizy i interpretacji danych,
 • znajomość obsługi programów komputerowych do analizy danych,
 • umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym,
 • umiejętność analizowania  dokumentów źródłowych i sporządzania opracowań, publikacji merytorycznych,
 • komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski,
 • mile widziane prawo jazdy. 

5.  Szczegółowe zadania na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań:

 • inicjowanie projektów badawczych i analiz o tematyce społecznej,
 • konceptualizacja badań i analiz dot. polityki społecznej, ekonomii społecznej, usług społecznych,
 • realizacja badań i analiz/organizowanie procesu badawczego,
 • opracowanie i/lub publikacja raportów z badań,
 • gromadzenie danych i ich analiza,
 • zarządzanie gromadzonymi informacjami,
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym,
 • udział w promocji realizowanych badań i analiz,
 • monitorowanie wskaźników dot. całego włączenia społecznego w tym m.in. ekonomii społecznej, usług społecznych, aktywnej integracji,
 • znajomość zasad realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL), Strategii Rozwoju Usług Społecznych (polityka publiczna do roku 2030), Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030, Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023,
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6.  Warunki pracy:

Praca przy komputerze.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”,

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopia prawa jazdy,

6)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

8)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

9)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko – Główny Specjalista – specjalista ds. badań i analiz - ¼ etatu

  - osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

W sprawie naboru, informacji udziela  telefonicznie p . Agnieszka Krzaczkowska pod nr tel.68 323 18 27

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia