Top menu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU NR 2 W RAMACH PROJEKTU „SPOŁECZNE REMEDIUM”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Projekt:

Projekt pn.: „SPOŁECZNE REMEDIUM” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.0.374 z późn. zm.).

Kto może wnioskować o granty?

W ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego DPS wpisane do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Wojewody Lubuskiego tj.:

  1.  jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  2.  organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego

Dla kogo przeznaczone są granty?

Granty przeznaczone są dla domów pomocy społecznej (DPS) znajdujących się w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, o których mowa w art. 57 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2019.0.1507).

Cel grantów

Celem udzielania Grantów jest wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Grantodawcy (16.03.2021 r.) Granty powierzane są do momentu wyczerpania puli środków, przeznaczonych na ten cel (9 005 466,92 zł).

Wysokość grantu

Maksymalna kwota Grantu uzależniona jest od dwóch czynników:

  • liczba pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS
  • liczba pracowników bezpośrednio pracującymi z mieszkańcami DPS w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Maksymalną kwotę Grantu określono w oparciu o niżej wskazane założenia:

  1.  Przyznanie dodatków finansowych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS w wysokości 1 450,00 zł na miesiąc (przez okres 3 miesięcy).
  2.  Zakup i przeprowadzenie dwóch testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników DPS bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Wartość zakupu i wykonania jednego testu określono na kwotę 400,00 zł.
  3.  Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS w okresie 2 miesięcy. Wartość środków ochrony osobistej ustalono na kwotę 1 330,36 zł na miesiąc/ osobę.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Po wypełnieniu formularza Wniosku  należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM”  lub przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Wniosek o udzielenie Grantu NR 2 w ramach projektu „SPOŁECZNE REMEDIUM”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/SPOLECZNE-REMEDIUM

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udzielają:

- Weronika Górnicka - 68 323 18 87, e-mail:  w.gornicka@rops.lubuskie.pl ,

- Agata Dorocka - tel. 68 323 18 87, e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl  

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia