Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

31.05.2019

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska:  Stanowisko do spraw promocji polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r.poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: Stanowisko do spraw promocji polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Monika Kowalska zam. w Zielonej Górze.

Szkolenie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” 27 - 29.05.2019 r.

31.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników, w którym wzięli udział przedstawiciele OPS-ów, sądów, pedagodzy szkolni i nauczyciele. Szkolenie odbyło się w terminie 27-29 maja 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

Zaproszenie do oszacowania zamówienia

28.05.2019

Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o oszacowanie zamówienia do ROPS  Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godziny 15:30. Jednocześnie informuje, że wartość oszacowania przedmiotu zamówienia jest wyborem oferty i będzie stanowiła podstawę wyboru wykonawcy. Kryterium wyboru wykonawcy będzie jak najniższa cena wraz z dostawą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
 Termin realizacji zamówienia 31.05.2019 r. do godziny 15:30. Przedmiot zamówienia to:

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 12.06.2019 r. w godz. 08.30 - 10.00 w siedzibie ROPS Aleja Niepodległości 36 w Zielonej Górze, dla grupy liczącej 12 osób.

Przemoc wobec osób starszych-międzynarodowa konferencja w Krakowie

28.05.2019

Z okazji World Elder Abuse Awareness Day , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) i we wspolpracy  ONZ DESA Programme4 Ageing  organizuje  Międzynarodową Konferencję Ekspertów:

Nadużycia wobec osób starszych. Prewencja i Ochrona

Konferencja ma charakter  naukowo-szkoleniowy.

Toteż do grona słuchaczy i dyskutantów zapraszamy profesjonalistów , których działalność naukowa i/ lub zawodowa  wiąże się z tematem nadużyć wobec osób starszych,w tym przedstawicieli polityki społecznej/ senioralnej, policji, reprezentantów NGO, pracowników pomocy społecznej,  geriatrów, gerontologów i środowisk uniwersyteckich.

Rejestracji należy dokonać w terminie do 3.06. 2019

przez stronę internetową

https://weaad2019.up.krakow.pl/

Ze względu na rangę konferencji liczba uczestników ograniczona

Międzynarodowa Konferencja Polityki Społecznej ESPAnet Polska 2019

28.05.2019

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa na VI Międzynarodową Konferencję Polityki Społecznej ESPAnet Polska 2019,  która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 września 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usług doradcy gminnego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim

24.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy gminnego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim na potrzeby realizacji projektu „AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty  należy  składać do dnia 5 czerwca 2019 r. godz. 1330   .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/  

Akcesoria animacyjne

24.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o oszacowanie zamówienia wraz z kosztami dostawy do ROPS  ul. Al. Niepodległości 36,  65-042 Zielona Góra w terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 15:30. Jednocześnie informuje,  że wartość oszacowania przedmiotu zamówienia jest wyborem oferty i będzie stanowiła podstawę wyboru wykonawcy. Kryterium wyboru wykonawcy będzie jak najniższa cena wraz z dostawą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
Termin realizacji zamówienia 31.05.2019r. do godziny 15:30. Przedmiot zamówienia to:

- chusta animacyjna 3m profesjonalna + 6 piłek, torba, zabawy;

- plansza animacyjna ustrzel kaczkę plus woreczki;

- sznurek do wielkich baniek mydlanych falbanka;

- sznurek do wielkich baniek mydlanych uśmiech;

- kredowa tablica animacyjna mała;

- płyn do wielkich baniek mydlanych TUBAN 5l.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

24.05.2019

Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia