Top menu

Zaproszenie do złożenia oferty

18.06.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

  Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - lipiec 2021 r.

16.06.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Webinar pt. „Fundusze Europejskie na usługi społeczne” – 14.06.2021 r.

11.06.2021

Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Główny Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani zdobyciem pieniędzy na wsparcie usług społecznych.

O webinarze

Podczas webinaru omówione zostaną założenia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne:

  • kto może starać się o dofinansowanie;
  • najważniejsze zapisy i kwestie regulaminu;
  • kryteria wyboru projektów.

Dla kogo

Zapraszamy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz innych zainteresowanych potencjalnych beneficjentów z województwa lubuskiego.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie:

https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-na-uslugi-spoleczne/register?

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

  • Zgłoszenia do 13 czerwca 2021 r.
  • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 454, -488.
  • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Wyniki I otwartego konkursu ofert ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

08.06.2021

08.06.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 300.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

OGŁOSZONO VI EDYCJĘ KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

08.06.2021

17 maja 2021 r. ruszyła VI edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór:

a) trzech podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie;

b) trzech jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.06.2021 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

07.06.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

III tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

02.06.2021

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie ogłasza III turę naboru grantów   do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.  Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do projektu poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. 

Zgłoszenia do 1 lipca 2021 r.  http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 1 lipca 2021 r. do godziny 23:59  na adres: innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I II  turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych  

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł .

Kto może wziąć udział w naborze?  Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!  W przypadku pytań kontakt: Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail:  rops.innowacje@wzp.pl

W PIĄTEK 4 CZERWCA URZĄD NIECZYNNY!

31.05.2021

Szanowni Państwo, 4 czerwca 2021 r. (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.  Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Czerwiec
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia