Top menu

AKTUALNOŚCI

Informacja o unieważnieniu zamówienia w Części E

30.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu zamówienia w Części E o numerze ROPS.III.K.510.7.2020 z dnia 15.06.2020 r. prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dot. zadania pn.: „Zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu znajduje się TUTAJ 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

30.07.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Zapraszenie do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych

30.07.2020

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin uczestniczących w projekcie (tj. Gmina Cybinka, Gmina Kożuchów, Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko oraz Gmina Strzelce Krajeńskie). Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Dla każdej gminy przewidziane są dwa spotkania warsztatowe. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

24.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie okreslonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU

22.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24.07.2020

dotyczy: zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie czterech usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Kadencja Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów przedłużona o rok

22.07.2020

14 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji obecnej Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów do 5 lat, tym samym kadencja skończy się 4 października 2021 roku. Uzasadnieniem  takiej decyzji jest sytuacja związana z pandemią oraz ograniczenia związane z nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które mogłyby wskazać kandydatów na członków Rady. Decyzja Zarządu Województwa Lubuskiego jest wyrazem troski o bezpieczeństwo Naszych Seniorów.

SPÓJNY MODEL STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW

17.07.2020

Już dzisiaj możecie Państwo skorzystać z pakietu bezpłatnych usług , które posłużą do opracowania, realizacji, aktualizacji i monitorowania działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Realizację Projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Informacja o wyborze Wykonawcy

14.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o wyborze Wykonawcy na zamówienie nr ROPS.III.K.510.7.2020 z dnia 15.06.2020 r. prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dot. zadania pn.: „Zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze znajduje się TUTAJ 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

13.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia