Top menu

Zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

10.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2024 roku planuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , które zorganizowane zostaną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz według Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

09.01.2024

Zarządzeniem Nr 4/2024 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. powołana została  Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym. Rada powołana została na podstawie art. 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Willa Alfa – nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

09.01.2024

Uprzejmie informujemy, że Willa Alfa z siedzibą w Kudowie Zdroju jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora . Partner oferuje od 30% do 50% ulgi na pobyt wczasowy w ww. willi.
Miejscowość świadczenia usługi: Kudowa Zdrój.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

04.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:
- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 31.01.2024 r.  w godz. 11.30-13.00 dla grupy 10 osób.

Oszacowanie wartości zamówienia pn. Zakup materiałów i akcesoriów do pracy terapeutycznej wraz z dostawą

04.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Zakup materiałów i akcesoriów do pracy terapeutycznej wraz z dostawą.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. sekretariatu i kancelarii

03.01.2024

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

03.01.2024

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Gorze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

03.01.2024

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska:  specjalista  ds. badań i analiz w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia