Top menu

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

22.11.2021

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobowymi placówkami specjalistycznego wsparcia, jakimi są domy pomocy społecznej. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się one w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej, dlatego też w opinii Ministerstwa rozwój tego typu placówek jest szczególnie pożądany. Ze względu na to, że ta forma wsparcia jest bardzo mało popularna (w Polsce funkcjonuje obecnie jedynie 47 rodzinnych domów pomocy), Ministerstwo opracowało przedmiotowy program wspierający rozwój tej formy pomocy.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

19.11.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Zespół Projektu „Dla rodziny” zaprasza do udziału w szkoleniu

10.11.2021

Zespół Projektu „Dla rodziny” serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu wyjazdowym pt. „Interdyscyplinarne forum rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i służb je wspierających”  zorganizowanym w ramach projektu finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pn. „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

03.11.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2021 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

26.10.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

26.10.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych  ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia