Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar przeciwdziałania narkomanii

11.01.2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na  kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

10.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2024 roku planuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , które zorganizowane zostaną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz według Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

09.01.2024

Zarządzeniem Nr 4/2024 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. powołana została  Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym. Rada powołana została na podstawie art. 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Willa Alfa – nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

09.01.2024

Uprzejmie informujemy, że Willa Alfa z siedzibą w Kudowie Zdroju jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora . Partner oferuje od 30% do 50% ulgi na pobyt wczasowy w ww. willi.
Miejscowość świadczenia usługi: Kudowa Zdrój.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

04.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:
- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 31.01.2024 r.  w godz. 11.30-13.00 dla grupy 10 osób.

Oszacowanie wartości zamówienia pn. Zakup materiałów i akcesoriów do pracy terapeutycznej wraz z dostawą

04.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Zakup materiałów i akcesoriów do pracy terapeutycznej wraz z dostawą.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. sekretariatu i kancelarii

03.01.2024

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

03.01.2024

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Gorze.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia