Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

29.09.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Zakończyło się czwarte – ostatnie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 17 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 22 - 24 września 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach. Spotkanie to zamknęło cykl czterech 3-dniowych szkoleń, których realizatorem był Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Jacek Popów - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta, specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy, posiadający bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W październiku br. odbędzie się dodatkowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym do tej pory nie udało się wziąć udziału w szkoleniach przez nas organizowanych. Proszę śledzić stronę polityka-spoleczna.lubuskie.pl w październiku!

STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

28.09.2021

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Projekt STRATEGOR związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w ramach którego można skorzystać z BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW I USŁUG, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ROPS-ów w całym. Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Rekomenduje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu dostępne są bezpłatne usługi:

- Platforma e-learningowa –  SZKOLENIE ON-LINE (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)

- Dostęp do rozbudowanego PODRĘCZNIKA METODYCZNEGO – wiedza istotna
  w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.

- Bezpłatne indywidualne DORADZTWO SPECJALISTYCZNE.

- WEBINARIA dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.  

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Doradczym Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk mailowo zachod@fundacja-pan.lublin.pl  lub telefonicznie 503 431 487 lub  609 128 788. Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (w załączeniu  lub do pobrania ze strony):

https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf  na adres: Biuro Doradcze Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk ul. Kombatantów 34 p.605 B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu: https://www.projektstrategor.pl/

Gala konkursu Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego

27.09.2021

24 września 2021 r. w Zaborze w Centrum Winiarstwa odbyła się Gala rozstrzygnięcia konkursu Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego. Wyróżnione Podmioty Ekonomii Społecznej w Koronie, to wyjątkowe przedsiębiorstwa, które w dobie PANDEMII wykazały się wyjątkową postawą, aktywnie włączały się w walkę ze skutkami pandemii i wspierały społeczność lokalną w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

W Kategorii "Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie" zwyciężyli :

- Fundacja Nasz Dom z Lutola Mokrego;

- Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wlkp.;

- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "EDEN" z Kożuchowa.

Kapituła konkursowa postanowiła wyróżnić także:

- Stowarzyszenie STOLINA ze Zwierzyna;

- Fundację Dom Ojca w Brodach.

Wśród Laureatów Kategorii "Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej" zwyciężyli :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu;

- Urząd Miejski w Nowej Soli;

- Gmina Dobiegniew.

Wyłonieni zwycięzcy to jednostki, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej. W trakcie gali został również rozstrzygnięty drugi konkurs - „Biznes wrażliwy społecznie” organizowany przez  Fundację na rzecz Collegium Polonicum.  Jego celem było zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej działając na rzecz spójności społecznej.

Laureatami zostali:

- M&J Sp. Z.O.O,  Perceptus Sp. Z.O.O oraz Apator Rector sp Z.O.O

Wyróznieni:

- Biegostacja oraz  OLOWE.

Jeszcze raz Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność.

Przypomnijmy:

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii, w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie. Natomiast w kategorii Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej wyłoniono jednostki samorządu terytorialnego, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

Do konkursu zgłosiło się 36 podmiotów w tym: 11 Stowarzyszeń, 10 Spółdzielni Socjalnych, 10 Fundacji, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji Społecznej oraz po raz pierwszy w historii konkursu 3 Koła Gospodyń Wiejskich.

W kategorii „URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ” jury oceniało 14 podmiotów: 6 Ośrodków Pomocy Społecznej, 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, 5 Urzędów Gminy.

Fotorelacja - http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Za-nami-Gala-rozstrzygniecia-konkursu-Lubuski-Wlacznik-Lider-Biznesu-spolecznego

OFERTA FUNDACJI CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 50+

24.09.2021

W dniu 22 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Fundację Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ na zadanie pn.: „Sprawność fizyczna, psychiczna i umysłowa seniorów to nasz cel” - o dotację w wysokości 9.200 zł.

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - październik 2021 r.

23.09.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Za nami już trzecie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, w którym wzięło udział 13 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 15 - 17 września 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach.

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Adam Grochoła - prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach, od 2012 r. prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach pomocy społecznej na terenie całej Polski, współpracuje regularnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2020 r. prowadzi zajęcia w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest autorem publikacji pt. „Przemoc wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami – zagadnienia prawne” opublikowanej w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim – czwartym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 22 – 24 września!

OFERTA STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WLKP.

09.09.2021

W dniu 02 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn.: „Seniorzy sami dla siebie” - o dotację w wysokości 9.900 zł.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia